رابط و بست فلکسیبل

جهت اتصال بین لوله های فلکسیبل به همدیگر از رابط یا بوشن استفاده میشود.

همچنین از رابط ها جهت اتصال لوله های فلکسیبل به کانالها جهت گرفتن انشعاب استفاده میشود.

همانطور که در شکل زیر میبینید در طرفین رابط برجستگی (رخ) بوجود می آورند تا بست فلکسیبل پشت آن قفل شود .