کانال تبدیل گالوانیزه

 

 

کانال تبدیلی گالوانیزه در مسیر کانال های انتقال هوا مورد استفاده قرار میکیرند.کانال های تبدیل گالوانیزه جهت کاهش افت فشار و تیک آف هوا مورد استفاده قرار میگیرند. کانال تبدیلی گرد به چهارگوش و کانال تبدیلی گرد به گرد بسیار مورد مصرف قرار میگرند.در کانال کشی کانال فلکسیبل از کانال تبدیلی گرد به چهارگوش بعنوان پشت دریچه ای استفاده میشود. طول کانال تبدیل بسیار مهم بوده و با اندازه قطر ها تناسب خاصی دارند. کانال تبدیل را میتوان به اشکال گوناگون و بسته به نیاز مشتری تولید کرد. کانالهای تبدیلی گرد به گرد ، گرد به چهارگوش و چهارگوش به چهارگوش میتوانند دارای زاویه ، هم مرکز و یا خارج از مرکز و … تولید کرد . در زیر چند نمونه از انواع کانالهای گالوانیزه تبدیلی را مشاهده میکنید.