کانال زانویی گالوانیزه

 

 

کانال زانویی را میتوان بصورت های گوناگون ساخت.کانال زانویی دارای درجه های متفاوت ،تعداد تکه های متفاوت و شعاع قوس مختلف هستند. شعاع استاندارد D=Rمی باشد.تکه های کانال زانویی بوسیله رخ یک لبه و دو لبه بهمدیگر متصل میشوند. کانال اس و یا دوخم را میتوان در این گروه دسته بندی کرد.

کانال زانویی گالوانیزه از سایز 6 اینچ تا 60 اینچ با ضخامت های مختلف تولید میشود. همچنین میتوان زانویی ها را بصورت تبدیلی  گرد به گرد و چهار گوش به گرد تولید کرد.

نمونه ای از کانال گالوانیزه زانویی تبدیلی.