کانال شلواره گالوانیزه

 

 

کانال های گالوانیزه شلواره گوناگونی بسیاری دارند .کانال گالوانیزه شلواره در واقع همان کانال گالوانیزه سه راهی میباشد. کانال های انتقال هوا شلواره را میتوان با اشکال متفاوت از یکدیگر ساخت به این معنی که میتوان انشعاب ها با زاویه های مختلف از هم و با قطرهای متفاوت ساخت. در اجرای کانال کشی لوله های خرطومی -لوله فلکسیبل در داکت اسپیلت ها بسیار مورد استفاده قرار میگیرند.کانالهای انتقال هوا شلواره میتوانند دارای زاویه ،متقارن یا نا متقارن، هم مرکز یا خارج از مرکز ، تیک آف دار ، چهار گوش و یا گرد باشند.