کانال گالوانیزه چهارراهی

 

 

با افزودن یک انشعاب به سه راهی ، چهارراهی ساخته می شود که دوانشعاب می توانند کاملا با یکدیگر متفاوت باشند . انشعاب چهارراهی ها میتواند با هر درجه نسبت به لوله ساخته شوند. همچنین انشعاب ها میتوانند بصورت چهارگوش و یا گرد ساخته شوند. چند نمونه از کانال های چهارراهی را در اشکال زیر مشاهده میکنید.